Balanced Score Card (Kurumsal Karne)


Ölçemediğimiz birşeyi yönetemeyiz mantığından hareketle, Harvard Üniversitesi profesörlerinden Robert Kaplan ve Boston’lu yönetim danışmanı David Norton tarafından 1990 yılında geliştirilen bu sisteme göre, şirketlerin stratejilerini ölçülebilir kriterler haline dönüştürerek ifade edebilmeleri ve bu sayede sadece finansal verilere dayalı değerlendirmeye mecbur kalmamaları, şirketlerin ilerde elde edecekleri değerleri bugünden engelleyecek bir olasılığı önemli ölçüde ortadan kaldırmaktadır.

Balanced Score Card, bir şirketin stratejisinin anlaşılabilir performans kriterleri ile ifade edilmesini sağlar ve doğru bir çerçevede stratejiyi yönetmeyi kolaylaştırır. Buna göre, performans kriterlerinin daha dengeli (balanced) belirlenmesi için şirketin maddi ve maddi olmayan değerleri, a)finansal, b)müşteri, c)iç süreçler ve d)öğrenme/gelişme olmak üzere dört ana kategoride toplanarak bu kategorilere yönelik ölçülebilir kriterler belirlenir.

Balanced Score Card sadece bir ölçü sistemi olmayıp, uzun vadede şirketlerin kaliteli büyüme hedeflerini yönetmede kullanılan merkezi bir uygulamadır.

Lima Yönetim olarak, şirketlere Balanced Score Card oluşturma konusunda destek oluyoruz.